نمایش نوارکناری
نمایش 9 24 36

۱۰ آمپر ۲ فاز

۱۰ آمپر ۳ فاز

۱۰ آمپر ۴ پل

۱۰ آمپر تکفاز

۱۰۰ آمپر ۴ پل

۱۲۵ آمپر ۴ پل

۱۶ آمپر ۲ فاز

۱۶ آمپر ۳ فاز

۱۶ آمپر ۴ پل

۱۶ آمپر تکفاز

۲ آمپر ۲ فاز

۲ آمپر ۳ فاز