سبد خرید
0
دسته‌بندی‌ محصولات
key s
کاتالوگ محصولات شرکت کی اتومیشن
کاتالوگ محصولات کاتالوگ محصولات راهبند
کامل محصولات

کاتالوگ کامل محصولات

Data Sheet

Data-Sheet

راهبند

کاتالوگ فنی راهبند

کاتالوگ دستگاه ریلی 4000 کیلویی
انواع بردهای ۳۸۰

کاتالوگ تنظیمات بردهای 380

کاتالوگ تنظیمات برد 40000

کاتالوگ ریلی 4000 کیلویی

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو

کاتالوگ 4000 کیلویی 400 ولت

کاتالوگ نصب ریلی 4000 کیلویی 400 ولت

کاتالوگ برد موتور کرکره CT-1EB

کاتالوگ برد اتصالات موتور کرکره CT-1EB

کاتالوگ برد موتور کرکره CT-1EB

کاتالوگ نصب برد موتور کرکره CT-1EB

کاتالوگ برد CT-102
برد CT 102

کاتالوگ برد CT-102

کاتالوگ برد اتصالات CT-102

نصب برد CT 102

کاتالوگ نصب برد CT-102

کاتالوگ برد A14 کاتالوگ برد CT-101 کاتالوگ برد CT-201

24 ولت A14 کاتالوگ برد برای تمام بردهای

برد ۱۰۱

کاتالوگ برد 101

برد CT 201

کاتالوگ برد CT-201

کاتالوگ برد CT-2

کاتالوگ اصطلاحات برد CT-2

برد CT 2

کاتالوگ برد CT-2

نصب برد CT 2

کاتالوگ نصب برد CT-2

کاتالوگ برد CT-24M

کاتالوگ اتصالات برد CT-24M

برد CT 24M

کاتالوگ برد CT-24M

کاتالوگ برد CT-202
برد CT 202

کاتالوگ برد CT-202

کاتالوگ اتصالات برد CT-202

نصب برد CT 202

کاتالوگ نصب برد CT-202

کاتالوگ برد CT-724S

کاتالوگ اتصالات برد CT-724S

برد CT 724S

کاتالوگ برد CT-724S

نصب برد CT 724S

کاتالوگ نصب برد CT-724S

کاتالوگ برد CT-824S

کاتالوگ اتصالات برد CT-824S

برد CT 824S

کاتالوگ برد CT-824S

نصب برد CT 824S

کاتالوگ نصب برد CT-824S

کاتالوگ برد در شیشه ای CT-PAE

کاتالوگ اتصالات برد در شیشه ای CE-PAE

کاتالوگ برد در شیشه ای CT-PAE

کاتالوگ در شیشه ای تا 120 کیلو

کاتالوگ برد در شیشه ای تا 120 کیلو

کاتالوگ کیت در شیشه ای تا 120 کیلو

کاتالوگ نصب در شیشه ای تا 120 کیلو

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 160

کاتالوگ ریلی 1600 تا 230 ولت توربو 160

کاتالوگ نصب ریلی 1600 تا 230 ولت توربو 160

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 50

کاتالوک کیت ریلی تا 400 کیلو 24 ولت و 500 کیلو 220 ولت توربو 50

کاتالوگ ریلی تا 400 کیلو 24 ولت و 500 کیلو 230 ولت توربو 50

کاتالوگ نصب ریلی تا 400 کیلو 24 ولت و 500 کیلو 220 ولت توربو 50

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو

کاتالوگ 4000 کیلویی 400 ولت

کاتالوگ نصب ریلی 4000 کیلویی 400 ولت

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 30
1

کاتالوگ دستگاه ریلی تا 300 کیلو 24 ولت توربو 30

کاتالوگ کیت ریلی تا 300 کیلو 24 ولت توربو 30

کاتالوگ نصب ریلی تا 300 کیلو 24 ولت توربو 30

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 250

کاتالوگ ریلی تا 4000 کیلو 400 ولت

کاتالوگ نصب ریلی تا 2500 کیلو

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 120

کاتالوگ ریلی تا 1100 کیلو 24 ولت و 1200 کیلو 230 ولت

کاتالوگ کیت ریلی تا 1100 کیلو 24 ولت 1200 کیلو 230 ولت

کاتالوگ نصب ریلی تا 1100 کیلو 24 ولت و 1200 کیلو 230 ولت

کاتالوگ دستگاه ریلی توربو 80

کاتالوگ ریلی تا 700 کیلو 24 ولت 800 کیلو 230 ولت

کاتالوگ کیت ریلی تا 700 کیلو 24 ولت 800 کیلو 230 ولت

کاتالوگ نصب ریلی تا 700 کیلو 24 ولت 800 کیلو 230 ولت

کاتالوگ اتصالات برد در شیشه ای

کاتالوگ اتصالات برد در شیشه ای CT-PAE

کاتالوگ برد در شیشه ای CT-PAE

کاتالوگ در شیشه ای تا 160 کیلو

کاتالوگ کیت در شیشه ای تا 160 کیلو

کاتالوگ نصب در شیشه ای تا 160 کیلو

کاتالوگ موتور کرکره تا 170 کیلو

کاتالوگ موتور کرکره تا 170 کیلو 230 ولت

کاتالوگ نصب موتور کرکره تا 170 کیلو 230 ولت

کاتالوگ موتور کرکره تا 320 کیلو

کاتالوگ نصب موتور کرکره تا 320 کیلو 230 ولت

کاتالوگ موتور کرکره تا 320 کیلو 230 ولت

کاتالوگ رسیور 1000 کاناله

کاتالوگ نصب رسیور فیکس و رولینگ کد تا 1000 کد

کاتالوگ رسیور فیکس و رولینگ کد تا 1000 کد

کاتالوگ رسیور RX123
رسیور RXI23

کاتالوگ رسیور RXI23

نصب رسیور RXI23

کاتالوگ نصب رسیور RXI23

کاتالوگ رسیور RXM-230-42

کاتالوگ رسیور RXM-230-42

کاتالوگ نصب رسیور RXM-230-2

کاتالوگ رسیور RXM-44

کاتالوگ رسیور RXM-44

کاتالوگ نصب رسیور RXM-44

کاتالوگ رسیور RXM-44R
رسیور RXM 44R

کاتالوگ رسیور RXM-44R

کاتالوگ نصب رسیور RXM-44R

کاتالوگ رسیور RXM23
کاتالوگ

کاتالوگ رسیور RXM23

نصب رسیور RXM23

کاتالوگ نصب رسیور RXM23

کاتالوگ دستگاه بازویی Star200

کاتالوگ دستگاه بازویی Star 200

کاتالوگ کیت دستگاه بازویی Star 200

کاتالوگ نصب دستگاه بازویی Star 200

کاتالوگ دستگاه بازویی Star300 کاتالوگ دستگاه بازویی Star500

کاتالوگ دستگاه بازویی Star 300

کاتالوگ دستگاه بازویی Star 500

کاتالوگ دستگاه سقفی VIPER

کاتالوگ دستگاه سقفی VIPER

کاتالوگ کیت دستگاه سقفی VIPER

کاتالوگ نصب دستگاه سقفی VIPER

کاتالوگ دستگاه بازویی RAY LED
دستگاه RAY LED

کاتالوگ دستگاه RAY LED

کیت بازویی LED

کاتالوگ کیت بازویی LED

نصب بازویی LED

کاتالوگ نصب بازویی LED

نحوه نصب RAY LED چراغ فلاشر کبرا

نحوه نصب سیستم روشنایی در شب

کاتالوگ محصولات شرکت کی اتومیشن