دسته بندی محصولات

تابلو باکس طول ۳۰ – IP55

مادگی توکار IP44 – 250V – 2P+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+E – 32A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 415V – 3P+N+E – 32A

مادگی توکار IP67 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی توکار IP67 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی توکار IP67 – 415V – 3P+E – 63A

مادگی توکار IP67 – 415V – 3P+N+E – 32A

مادگی توکار IP67 – 415V – 3P+N+E – 63A

مادگی توکار IP67- 415V – 3P+E – 32A

مادگی ثابت IP44 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی ثابت IP44 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی ثابت IP67 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی ثابت IP67 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی ثابت IP67 – 415V – 3P+E – 16A

مادگی ثابت IP67 – 415V – 3P+E – 63A

مادگی ثابت IP67 – 415V – 3P+N+E – 16A

نری IP44 – 250V – 2P+E – 16A

توضیحات
فیلتر بر اساس حروف الفبا