نمایش نوارکناری
نمایش 9 24 36

۱۰ آمپر دو پل

۱۰ آمپر سه پل

۱۶ آمپر تکپل

۱۶ آمپر دوپل

۱۶ آمپر سه پل

۲۰ آمپر تکپل

۲۰ آمپر سه پل

۲۰آمپر دو پل

۲۵ آمپر تکپل

۲۵ آمپر دوپل

۲۵ آمپر سه پل

۳۲ آمپر تکپل